Bezig met laden..

Ons humanisme

Humanisme

Onze grondslag: het humanisme

Humanisme

Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens. Humanisten gaan ervan uit dat mensen zelf zin en vorm aan hun leven geven. Zij willen de vrijheid hebben om op een manier te leven waar je zelf achterstaat. Deze individuele vrijheid gaat samen met eigen verantwoordelijkheid en die voor anderen.

Humanisten geloven in de kracht van mensen en beroepen zich niet op een goddelijke openbaring of goddelijk ingrijpen. Zij denken dat alle levensbeschouwingen en religies een menselijke oorsprong hebben en daarmee open staan voor duiding en kritiek. Humanisten steunen uitsluitend op menselijke bronnen van kennis, zin en moraal. Dit betekent dat humanisten omtrent vragen naar zin, waarheid en moraal een beroep doen op menselijke tradities en op de kwaliteiten en betrokkenheid van hun tijdgenoten.

Het humanisme staat ook voor zorg en aandacht voor het algemeen belang van onze samenleving. Collectieve idealen als de democratische rechtsstaat, mensenrechten, sociale verbondenheid en onderlinge solidariteit staan voorop.

Hiervoor is een actieve inzet en participatie van burgers nodig. De samenleving ligt niet klaar maar wordt door burgers vormgegeven. Het realiseren van een eerlijke, duurzame, rechtvaardige maatschappij met gelijke kansen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De staat is van iedereen en moet dus levensbeschouwelijk neutraal zijn. Geen enkele levensbeschouwelijke stroming mag aan burgers worden opgedrongen, een voorkeursbehandeling krijgen of achtergesteld worden. Humanisten stimuleren juist een debat hierover. Levensbeschouwelijke overwegingen spelen immers een rechtmatige en essentiële rol in het publieke en politieke debat. Deze levensbeschouwelijke standpunten zijn echter niet onaantastbaar; ze mogen - net als andere overwegingen - kritisch onderzocht worden.

Een humane samenleving geeft iedereen een eerlijke kans op een goed leven en op werk dat voor hem of haar betekenisvol is. Een goed leven omvat niet alleen economische welvaart. Humanisten streven ook naar inspirerend onderwijs, aandachtige zorg, een rijk cultureel leven en een schone, veilige en diverse leefomgeving.

Humanisme

Ons Humanisme komt er op neer dat je bij

Humanisme

….ons mag zeggen wat je wilt. Maar dat je ook hetgeen de ander zegt respecteert. Dat je zelf denkt en argumenteert. Dat iedereen bij ons op school mag komen en zich op zijn gemak voelt. Gelovig, of niet. Homo, hetero of transgender. Dat je aardig bent voor anderen. Dat je belangstelling toont voor de wereld buiten de school. Dat je je bekommert om anderen. Niet aan de kant staat, meedoet. Dat je initiatief durft te nemen. Niet bang bent. Kritiek is niet erg, daar leer je van. Je kijkt tegen niemand op, maar ook op niemand neer.

Meedoen en meetellen, daar gaat het bij ons om. Niet alleen op school, maar ook meedoen in de maatschappij. Zorg en aandacht voor het algemeen belang van onze samenleving is nodig zonder daarbij het individueel belang uit het oog te verliezen. Dit betekent dat actief onderwezen moet worden over democratische principes, onze democratische rechtsstaat, over mensenrechten en dat sociale verbondenheid actief moet worden bevorderd. Democratische principes zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend evenmin als sociale samenhang en sociale verbondenheid in onze steeds pluriformer wordende samenleving. Participeren of meedoen verbindt de leerlingen met sociale, culturele en politieke structuren

Humanisme
Humanisme

Onze vijf kernwaarden zijn:

Humanisme
Verantwoordelijkheid

Zelf verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die je maakt, voor de verplichtingen die je aangaat. Maar ook de verantwoordelijk nemen voor mensen om je heen en je leefomgeving. Leerlingen participeren vanaf de eerste schooldag in een project en krijgen daarmee verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid wordt met de jaren groter.

Gelijkwaardigheid

Niemand is hetzelfde maar iedereen is gelijkwaardig. Dit betekent dat iedereen ongeacht geloof, afkomst, seksuele geaardheid evenveel waard is. Mensenrechten is een rode draad in ons curriculum.

Zelfbeschikking

De leerling als autonoom wezen staat centraal. Dat betekent dat hij zelf keuzes maakt. Wat autonomie is en hoe je zelf keuzes maakt, is een terugkerend thema in diverse lessen.

Humanisme
Zelfontplooiing

Eigen vermogens ontwikkelen, kritisch leren denken, zelfstandig zijn, initiatief nemen en samenwerken. Onze leerlingen moeten zich zoveel ontwikkelen als kan, niet alleen in termen van leerstof maar ook in persoonlijke ontwikkeling

Actieve tolerantie

Dit gaat om verdraagzaamheid die actieve nieuwsgierigheid veronderstelt hoe anderen de wereld zien en daarmee (respectvol) in debat gaan. Door te debatteren met anderen kan je je mening herzien of juist daardoor versterken. Leerlingen doen hierdoor ervaring op met het omgaan met verschillen, het accepteren van anderen, het hanteren van conflicten en empathisch vermogen te ontwikkelen.